UGAL


ACTIVITĂŢI TERMENE

Înscrierea candidaţilor

10 mai – 26 iulie 2016

Aprobarea propunerilor de comisii de concurs de către Consiliul Facultății şi Senatul Universitar, afişarea acestora pe pagina web a instituţiei, transmiterea componenţei comisiilor de concurs către MENCS

Termen: 30 mai 2016

Verificarea dosarelor de concurs la Compartimentul juridic (eligibilitate conform Metodologiilor cadru din Universitatea “Dunărea de Jos”) şi emiterea avizului juridic

Termen: 28 iulie – 29 iulie 2016

Comunicarea avizului juridic către candidaţi

Termen: 29 iulie 2016

Transmiterea dosarelor la comisiile de concurs

Termen: 1 august 2016

Verificarea de către consiliile facultăţilor a îndeplinirii standardelor minimale CNATDCU, a criteriilor specifice stabilite de facultăţi. Transmiterea concluziilor comisiilor de concurs şi candidaţilor. 1 august - 5 august 2016

Anunţarea locului, datei, orei de desfăşurare a probelor de concurs către candidaţii declaraţi eligibili

Termen: 5 august 2016

Stabilirea şi anunţarea către candidat a temei prelegerii (cu 48 de ore înainte de aceasta)

Începând cu 8 august 2016

Susţinerea probelor de concurs conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați

10 august - 8 septembrie 2016

Afişarea/Comunicarea rezultatelor concursului (în 24 de ore de la susținerea probelor)

Până la data de: 9 septembrie 2016

Contestaţii

9 septembrie – 15 septembrie 2016

Analiză şi răspunsuri contestaţii

Termen: 16 septembrie2016

Avizul Consiliul facultăţii

Termen: 16 septembrie -
20 septembrie 2016

Aprobarea Senatului cu privire la rezultatele concursurilor

Termen: 22 septembrie 2016

Decizia de numire pe post semnată de Rector

Termen: 23 septembrie 2016

Transmiterea raportului de concurs la MENCS

Termen: 26 septembrie 2016